rzet

  Szybki Kontakt

  Gospodarstwo Rolne
  Sebastian Katarzyna Bednarek

  adres: Błoto 34a
  86-260 Unisław
  tel. +48 509 641 084
  tel. +48 792 658 514
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  NIP: 875-143-56-07
  Regon: 341331603

  -------------------------

  Gospodarstwo Rolne
  Rafał Gil
  Krosna Parcela ul.Tęczowa 25
  05-840 Brwinów
  tel. 690-990-247 Rafał
  tel. 606-873-145 Tomek
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Nip:534-146-27-58
  Regon : 141415051

   

  Regulamin

  § 1

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego oraz innymi kanałami dystrybucji produktów oferowanych przez Gospodarstwo Rolne Sebastian Katarzyna Bednarek; Błoto 34a 86-260 Unisław (zwanego dalej Wykonawcą), a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów.
  2. Właścicielem marki "Trawniki Szybko" jest Gospodarstwo Rolne Sebastian Katarzyna Bednarek; Błoto 34a 86-260 Unisław.
  3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  4. Niniejsze warunki obowiązują przy wszystkich zamówieniach, umowach i ofertach.
  5. Odbiegające od niniejszych warunków ustalenia obowiązują strony tylko w przypadku pisemnego ich potwierdzenia przez „Trawnik" Producent.
  6. Oferty są wiążące jedynie w momencie ich potwierdzenia lub potwierdzenia zlecenia.
  7. Złożone zamówienia muszą zostać potwierdzone przez "Trawniki Szybko" i wiążą strony w momencie złożenia tego potwierdzenia.

  § 2

  Ceny i warunki płatności.

  1. Wszystkie ceny są cenami obowiązującymi w miejscu sprzedaży, bez opakowania i kosztów transportu. Podane ceny są cenami w złotych polskich brutto.
  2. W przypadku braku płatności w ustalonym terminie i bezczynności kupującego "Trawniki Szybko" zachowuje sobie prawo do odstąpienia od umowy i do odszkodowania.
  3. W przypadku nieterminowej płatności będą naliczane ustawowe odsetki.

  § 3

  Wysyłka i opakowanie.

  Transport zamówionego trawnika odbywa się na koszt i ryzyko kupującego. Jeżeli termin wysyłki opóźni się z okoliczności niezależnych od "Trawniki Szybko", wszelkie niebezpieczeństwa związane z opóźnieniem odbioru roślin przechodzą z dniem gotowości do ich odbioru na kupującego.

  1. Ubezpieczenie szkód mogących wyniknąć z transportu zostanie zawarte tylko w przypadku wyraźnego życzenia kupującego i na jego koszt.
  2. Za opakowania jednorazowe kupujący wnosi dodatkową opłatę w wysokości ustalonej przez „Trawniki Szybko". Opakowania wielokrotnego użytku pozostają własnością „Trawniki Szybko" i zostają zwrócone na koszt kupującego. W przypadku braku zwrotu, „Trawniki Szybko" obciąża kupującego kosztem tych opakowań.
  3. „Trawnik Szybko" może odstąpić od dostawy, jeżeli dostawa będzie miała nastąpić na drodze nieprzejezdnej.
  4. Dostawa nie zawiera w sobie elementu rozładunku towaru.
  5. W przypadu wystąpienia

  § 4

  Siła wyższa

  1. Jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie nagłe, poza kontrolą Wykonawcy, gdy w chwili zawarcia umowy niemożliwe było przewidzenie tego zdarzenia i jego skutków, które wpłynęły na zdolność Wykonawcy do wykonania umowy, oraz gdy niemożliwe było uniknięcie samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutków.
  2. Jeżeli na skutek wystąpienia siły wyższej dostawa jest niemożliwa, "Trawniki Szybko" zostaje zwolniony z obowiązku dostawy - w tym przypadku kupujący również nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń.

   § 5

  Gwarancja i rękojmia.

  1. "Trawniki Szybko" nie daje gwarancji na przyjęcie się trawnika. Gwarancja wzrostu może zostać udzielona jedynie w przypadku założenia i pielęgnacji trawnika przez "Trawniki Szybko", lub wskazany przez niego podmiot, na warunkach określonych w odrębnym porozumieniu.
  2. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić trawnik bezpośrednio po jego otrzymaniu i natychmiast, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia dostawy zgłosić pisemnie widoczne wady i braki. W przeciwnym wypadku dochodzenie praw z rękojmi jest wykluczone.
  3. Stwierdzenie wad i braków może nastąpić najpóźniej przed rozłożeniem trawnika. Rozłożenie trawnika jest równoznaczne z uznaniem, iż dostarczony on został bez wad i braków.

  § 6

  Spory i cesje

  1. W przypadku sporów dotyczących jakości trawnika, oraz zachowaniu warunków jego pielęgnacji, "Trawniki Szybko" zastrzega sobie prawo powołania niezależnego rzeczoznawcy. Do czasu rozstrzygnięcia sporu przez rzeczoznawcę, strony nie będą kierować sprawy do sądu powszechnego.
  2. Kupujący nie ma prawa cesji do swoich praw i obowiązków przysługujących mu względem "Trawniki Szybko".

   

  Gospodarstwo Rolne
  Sebastian Katarzyna Bednarek

  adres: Błoto 34a | 86-260 Unisław
  tel. +48 509 641 084
  tel. +48 792 658 514
  e-mail: trawnikiszybko@wp.pl
  NIP: 875-143-56-07
  Regon: 341331603